top of page
< Back

15

I got pretty emotional when I saw it.

Vocabulary:
get [get] vi. 1) 变得,变为 2) 抵达,到达 3) 达到,处于
pretty ['priti] ad. 1) 颇,相当 2) 十分,非常,极,很
emotional [i'mәuʃәnәl] a. 1) 感情的,情感的,情绪的 2) 激起感情的,有感染力的,激动人心的
see [si:] vt. 1) 看见,见到,看出 2) 观看(比赛、电视节目、演出等)

bottom of page